uw huidige locatie:  Home > Artikel details >

Consultancy

Lees minder...

Consultancy is een dienst waarbij Quatr-e-M de onderneming ondersteunt bij algemeen Strategische vraagstukken en/of meer in het bijzonder op het gebied van Crisis- en Change Management, Operations, DSCM, Transport, ERP / WMS en/of Mediation. 

Kenmerkend hierbij is dat in eerste aanzet geen dikke rapporten worden geproduceerd hoe het managementvraagstuk kan worden opgelost, maar dat samen met het management van de onderneming oplossingen op hoofdlijn in kaart worden gebracht. Quatr-e-M streeft er in een zo kort mogelijke tijd naar om gezamenlijk, maar vanuit haar eigen ervaring, visie, achtergrond en kennis, de onderneming kordate oplossingen aan te reiken, deze daarna uit te werken en eventueel te implementeren. Op verzoek en in overleg neemt Quatr-e-M daarin graag een eventuele projectverantwoordelijkheid incluis change management op zich.

Tijdsbesteding: in overleg. Afhankelijk van de aard van de opdracht, gewenste intensiteit en deadline.

Voor wie: voor bedrijven in het MKB die zich geconfronteerd zien met een of meerdere managementvraagstuk(ken) dat door het eigen management al dan niet kan worden opgelost, waarbij behoefte is aan extra analytisch vermogen, daadkracht, vaardigheden of expertise.


Waar het Strategische vraagstukken betreft kan Quatr-e-M vanuit een frisse en onafhankelijke kijk op zaken bijvoorbeeld ondersteunen, en mede richting geven, bij het positioneren van het bedrijf, concurrentieanalyse, insouring, outsourcing, marktonderzoek, kostenanalyses, waardebepalingen, MBI, MBO, organisatie-inrichting en advies bij fusies of overnames. Kortom, veranderprocessen die mogelijk een sterke turnaround tot gevolg hebben. Dit kan al dan niet deels en desgewenst op de locatie van de opdrachtgever, elders in Nederland of in de omgeving van Budapest te Hongarije waar Quatr-e-M B.V. over een eigen- en ruime locatie beschikt. 

Verandermanagement
ofwel Change Management is stevig de "zachte kant" aanpakken, en vraagt om sturing, waarin Quatr-e-M desgewenst begeleiding of review kan bieden. Door een objectieve en ervaren kijk op het veranderproces “an sich”, worden door Quatr-e-M voorbeelden en handvatten aangereikt die beoogde veranderingen soepeler en geaccepteerd zullen laten verlopen. Quatr-e-M hanteert als uitgangspunt dat de medewerker(s), middels gebruik van hun kennis en kunde, zo intensief als mogelijk worden betrokken bij hun veranderproces. Betrokkenheid, groei van acceptatie en succes zijn de essentie. Als een functionaris erin slaagt op zijn verantwoordingsgebied succesvol te blijven naar mening van accounts, medewerkers, collegae, management en directie, dan verloopt het verandertraject vanaf een bepaalt punt als bijna vanzelf. 

Operations:
 Quatr-e-M beschikt over zeer ruime ervaring op het gebied van het analyseren en eventueel aanpassen van de interne (logistieke) processen en procedures binnen de organisatie. Daarnaast kan Quatr-e-M bijstaan in het initiëren en implementeren van interne SLA’s, KPI’s en PI’s. 

DSCM:
Quatr-e-M heeft veel expertise op het gebied van Demand en Supply Chain Management. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan binnen een DHZ-keten waarbij haalbare ketenscenario’s zijn opgeleverd met kostenbesparingen binnen de keten tot 21%, en alle partijen minimaal 10% tot 24% kosten konden reduceren. 

Transport:
de afgelopen decennia is er veel ervaring opgedaan met en binnen de transportwereld. Quatr-e-M B.V. kan bijstaan bij tariefsonderhandelingen, benchmarks, SLA, KPI, optimalisatie, outsourcing, planning, kosten, aanschaf, et cetera. 

ERP/WMS:
vanuit diverse projecten en ongeacht de leverancier van de software kan Quatr-e-M bijstaan bij het definiëren eisen en doelstellingen, selectie, aanschaf, inrichting, functionaliteiten, upgrade en/of implementatie.

Mediation
is het op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid gezamenlijk oplossen van een geschil, met behulp van een neutrale partij. Mediation door Quatr-e-M kan binnen iedere bedrijfstak of ieder vakgebied plaatshebben omdat de expertise van Quatr-e-M ligt op het gebied van procesbegeleiding en conflictbemiddeling. Bij voorkeur is er geen inhoudelijke kennis; dit om te voorkomen dat de neutraliteit van Quatr-e-M tijdens het bemiddelingsproces in het geding komt.